นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.ข้อตกลง

1.1 วัตถุประสงค์

“GameCraft Company Limited” ได้พัฒนา "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ขึ้นเพื่ออธิบายข้อตกลงนี้โดย ผู้ให้บริการ คือ GameCraft Company Limited เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ซึ่งได้จัดทำขึ้นระหว่าง “บริษัท” กับ “ผู้ใช้บริการ"เกมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงถึงข้อตกลงพื้นฐาน และเงื่อนไขของการให้บริการ “บัญชี” เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ การใช้บริการเกมออนไลน์ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้"เว็บไซต์"และ "บริการ" ของบริษัท บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขบางประการที่เราใช้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว"  คุณสามารถดูความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ตัวหนาได้ในส่วนของ คำจำกัดความโปรด ติดต่อเรา ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

1.2 ข้อตกลงอื่นๆ 

ตามข้อกฏหมาย ประเพณี จารีตและศีลธรรม ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย ประเพณี จารีต ศีลธรรม พร้อมทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้ใช้บริการต่างๆ ในเครือบริษัท ต้องใช้หรือแสดงข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น

 

2.ข้อตกลงในการให้บริการ

2.1 การยอมรับข้อตกลงและความสมบูรณ์ของข้อตกลง

เมื่อผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ “ยอมรับ” ข้อตกลงทั้งหมด ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์จะสามารถสมัครสมาชิกและได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมต่างๆสำหรับการเล่นเกมได้ แต่ถ้าเลือก “ไม่ยอมรับ” ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์จะไม่สามารถสมัครสมาชิก ทางบริษัท จะไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมต่างๆสำหรับการเล่นเกมรวมถึงการใช้งานบริการข้อมูลต่างๆของทางบริษัท

 

2.2 การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง

การขอใช้บริการเบื้องต้น ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์จะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์จะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางบริษัท หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ผู้ขอใช้บริการเกมออนไลน์จะต้องกรอกชื่อและนามสกุลจริงตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน

 • ห้ามใช้ชื่อและนามสกุลของบุคคลอื่น ห้ามปลอมแปลงหรือสุ่มข้อมูลในการสมัคร

 • ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครต้องเป็นความจริงเท่านั้น

 • ผู้ใช้บริการต้องไม่นำบัญชี หรือ Account ที่ได้รับจากทางบริษัท ไปเปิดเผย หรือนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์

 • ในกรณีที่ข้อมูลผิดพลาดสามารถทำการแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงได้

 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้สมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางบริษัท

 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้งาน

บริษัทอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเมื่อใช้บริการติดตั้งโปรแกรมต่างๆสำหรับการเล่นเกมรวมถึงการใช้งานบริการข้อมูลต่างๆของทางบริษัท ดังนี้

 • ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้  เมื่อผู้ใช้บริการติดตั้งโปรแกรม ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของบริษัทด้วยการสร้างบัญชี บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ  บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้บริการกรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

 • ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการเกมหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท เช่น กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเกม การดำเนินการชำระเงิน หรือชำระเงิน การตอบแบบสอบถาม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ เช่น จำนวนเงินที่ส่งหรือร้องขอ จำนวนเงินที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ในเกมหรือบริการต่างๆรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆ การเติบเงินไปยังบัญชี หรือการเติมเงินผ่านช่องทางใดๆ ที่ใช้ในการทำรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้งานเชิงเทคนิค

 • ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการหรือเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับบริษัท กับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทหรือจากการตอบแบบสำรวจ

 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเราและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  ถ้าบัญชีของผู้ใช้บริการถูกปิด บริษัทอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แต่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทจะยังคงใช้และเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ดังกล่าวตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

4.ข้อปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

4.1 ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์จะต้องไม่สร้างความวุ่นวาย ไม่มีเรื่องที่ทำให้เกิดผลที่เสียหายกับทางบริษัท ตามข้างต้น ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อน ทำให้เกิดความเสียหาย ให้กับผู้ใช้บริการอื่น

 • ห้ามเปิดเผยข้อมูลของตัวเอง ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

 • ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย

 • ผู้ใช้บริการต้องไม่ละเมิดประเพณี จารีต ศีลธรรม พร้อมทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 • ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ Virus และทำการ Hack ใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

 • ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับทีมงานของบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาของเกมในส่วนของบัค หรือการแก้ไขปัญหาอื่นๆ

 • ห้ามผู้ใช้บริการทำการซื้อ-ขาย บัญชี (Account) หรือ สิ่งของต่างๆในเกมส์เป็นเงินจริง โดยเด็ดขาด

 • ห้ามผู้ใช้บริการทำการใช้บัคหรือข้อผิดพลาด (Bug) ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หากพบบัคหรือข้อผิดพลาด (Bug) โปรดแจ้งทีมงานของบริษัทให้ทราบและทำการแก้ไขต่อไป

 • ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนเงิน (Refund) ได้ ตามข้อกำหนดของทาง Google Play และApple Store โดยสิ่งของหรือไอเทมหรือสิ่งที่ได้จากการซื้อไม่ได้ถูกใช้งานไป หากพบว่ามีการขอคืนเงิน (Refund) แต่สิ่งที่ซื้อมานั้นถูกรับหรือถูกใช้งานไปแล้ว ทีมงานจะทำการยกเลิกข้อมูล Account ทันที

 • บริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกฏกติกาต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ได้ทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

 • ในกรณีที่โปรแกรมหรือตัวเกมหมดสัญญา หรือปิดเกม ทางบริษัท จะไม่ทำการชดเชยใดๆ ทั้งนี้ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว

 

5.การให้บริการและการใช้บริการ

5.1 เวลาการให้บริการ

บริษัท เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงระบบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ บริษัท จะแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงให้ทราบตามช่องทางเว็บไซต์ , แฟนเพจ ที่ทางบริษัทได้ทำการสร้างขึ้น

5.2 เกี่ยวกับรหัสผ่าน (password)

 • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อ Account (ID) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยที่บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Account (ID) ได้ แต่จะสามารถแก้ไข รหัสผ่าน (Password)ได้ปกติ ยกเว้น ช่วงเวลาที่ทำการปิดปรับปรุงต่างๆ

 • ห้ามผู้ใช้บริการเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ให้แก่คนอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 • บริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ ตามเหตุการณ์ที่จำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ข้อจำกัดการใช้และการยกเลิก Account

6.1 ข้อจำกัดการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยเฉพาะการ Hacking, การโฆษณาหาเงิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ

6.2 การยกเลิก Account

ในกรณีที่สมาชิกกระทำผิดข้อตกลง ทางบริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการหรือจำกัดการใช้งานดังนี้

 • การใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ แอบอ้างข้อมูลผู้อื่น

 • กระทำผิดตามข้อกฎหมาย ประเพณี จารีต ศีลธรรม พร้อมทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง

 • ส่งข้อมูลหรือข้อความโฆษณาต่างๆทำให้เกิดความเสียหาย กับทางผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัท

 • เผยแพร่ Hacking Tools , Virus คอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

 • ใช้ Account (ID) และรหัสผ่าน (Password) ของบุคคลอื่นโดยมิชอบ

 • คัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำข้อมูล ตัวเกมหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ใช้บัค (Bug) ต่างๆ , ใช้โปรแกรม Hack, ปรับเปลี่ยน Client หรือใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ

 • ละเมิดข้อตกลงที่บริษัท ตั้งไว้หรือละเมิดกฎหมาย

 • หลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท

 • ซื้อขายไอเทมที่ได้รับในเกมด้วยค่าเงินจริง

 • ซื้อขายไอดีให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

 • ในกรณีที่สร้างไอดีขึ้นมาเพื่อก่อกวนหรือรบกวนบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใช้คำพูดหยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ

7. คำจำกัดความ

 • บัญชี หมายถึง บัญชี หรือ account ของผู้ใช้บริการเกมหรือเวปไซต์

 • ข้อมูลอุปกรณ์ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการ  ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทอุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราเซอร์ของอุปกรณ์ของคุณ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ

 • GameCraft หมายถึง บริษัท เกมคราฟต์ จำกัด หรือ GameCraft Co., Ltd. และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ  ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้ บางครั้งอาจเรียก GameCraft ว่า “บริษัท” หรือ “ของบริษัท” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบท

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลภายที่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกระบุหรือที่สามารถระบุได้  “ข้อมูลส่วนบุคคล” สามารถรวมถึง ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรชำระเงิน อีเมล หมายเลขบัตรชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงินอื่นๆ เลขที่บัญชี วันเดือนปีเกิด และอาจเป็นข้อมูลประจำตัวที่ออกโดยภาครัฐ (เช่น หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขประจำตัว ID หนังสือเดินทาง หมายเลขประกันสังคม และ ID ผู้เสียภาษี)  

 • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ทางออนไลน์ที่ GameCraft นำเสนอ "บริการ" และที่โพสต์หรือเชื่อมโยงกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

 • ข้อมูลการใช้งานทางเทคนิค หมายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการ  ข้อมูลการใช้งานทางเทคนิคทำให้เราทราบวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์และบริการ เช่น สิ่งที่คุณค้นหาและดูในเว็บไซต์ และวิธีที่คุณใช้บริการของเรา รวมถึงอยู่ IP สถิติเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดหรือดู หน้าเว็บไซต์คุณเข้า เว็บไซต์ที่คุณไปมาก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมาถึงที่เว็บไซต์และข้อมูลการใช้งานและการค้นหาอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมด้วยคุกกี้

 • ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้บริการเกมหรือเข้าถึงเว็บไซต์ และได้ก่อตั้งความสัมพันธ์กับ GameCraft (ตัวอย่างเช่น การติดตั้งเกมของบริษัทหรือเข้าเวปไซต์บริษัท และยอมรับตามสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ GameCraft) หรือใช้บริการในฐานะผู้เล่น ผู้ใช้บริการ หรือผู้ซื้อ หรือประเภทอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมในการทำรายการ รวมถึงการชำระเงิน

 

 

***ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงทางบริษัท สามารถระงับการให้บริการได้

© 2019 by GameCraft Company Limited. All Rights Reserved.